Евридика

Професионална гимназия по облекло и дизайн

,,Различни, но заедно”

 

Проект № 33.15-029/11.08.2016г. в съотствие с Тригодишната програма за дейността на ЦОИДУЕМ 2016-2018 г.

Приоритет 3  Прилагане на ефективни форми на интеркултурното образование и за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства

Наименование на проекта: ,,Различни, но заедно”

 

Клуб „Етносите в нашия регион“  – учениците  ще проучат празниците, традициите и обичаите на етносите, населяващи община Кърджали

Клуб „Кулинарни традиции“ – учениците ще проучат кулинарните традиции на етносите от региона, ще съберат рецепти за характерни ястия.

Клуб „Фотографска палитра“ – учениците ще проучат и фотографират природни и културни забележителности от региона.

 

Основна цел на проекта

Да се създадат условия за въвеждане на разнообразни форми на интеркултурно образование, насочено към запазване и развитие на културната идентичност на учениците от етническите малцинства от ПГОД „Евридика”  и изграждане на среда на взаимно уважение и толерантност.

 

Цели, към които се стремим

Да се повиши и обогати интеркултурната компетентност на учениците, чрез изследователска дейност свързана с традициите, обичаите и фолклора на различните етноси.

Да се проучи автентичния фолклор от региона и да се изработи и издаде Празнично-обреден календар, съдържащ снимки от обичаи и традиции, както и песни, приказки и легенди от кърджалийския край с цел приобщаване на подрастващите към приемственост на традициите от миналото.

Да се придобият умения за прилагане на различни форми на интеркултурно образование.

Да се постигне по-добро владеене на българския език и да се повиши интереса към учебния процес чрез екипната работа на учениците от клубовете и изследователска им дейност.

Да се приобщят и ангажират родителите с проблемите на  децата и училището, чрез участието им в дейностите по проекта и училищният живот.

 

Copyright © 2023 Евридика