Евридика

Професионална гимназия по облекло и дизайн

ИЗЯВИ ПО ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.011-0001 „ Подкрепа за успех“

 

И през учебната 2019/2020 година ПГОД „Евридика“ изпълнява дейности по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Сформирани са 8 групи за обучителни затруднения както следва:  Български език и литература с 8, 9, 10 и 12 клас, Математика, Химия и опазване на околната среда, Учебна практика-технология на специалността и История и цивилизации.

Чрез проекта се осъществява обща подкрепа за личностно развитие на учениците чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание както и към допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмети.

 

Изява на учениците по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „ Подкрепа за успех“ – група Учебна практика – технология на специалността: На 23.01.2020 г. в кабинет 17 се проведе изявата на учениците от  X „a“ клас, включени в групата. На гости бяха ученици от 8 и 9 клас. На импровизираната сцена нашите възпитаници с желание и ентусиазъм демонстрираха своите умения. Заедно с техния ръководител по практика г-жа Пашова, сътвориха красиви прически, които не оставиха нито един  гост равнодушен.

 

Участниците в групата по История и цивилизации по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „ Подкрепа за успех“ „, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г ,  повишиха своите знания и обща култура по предмета.

 

 

Проведе се състезание между участниците в групите по Български език и литература 8 клас и 9 клас  по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „ Подкрепа за успех“ „, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Изявата  протече под формата на състезание. Групите решаваха кръстословици, редяха пъзели , съставяха изречения с разбъркан текст.

Двете групи завършиха с равен брой точки. Получиха грамоти и аплодисментите на публиката: учители, родители и ученици от училището.

 

В заключителната  изява на групата по Химия и опазване на околна среда от проекта, учениците показаха усвоените знания и умения чрез решаване на различни задачи и провеждане на химични експерименти. Изявата се проведе в кабинета по природни науки. Присъстваха  педагогически специалисти и ученици от гимназията.

Copyright © 2023 Евридика