Евридика - Професионална гимназия по облекло и дизайн

image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
PlayPause

„Ученически практики – 2“

Стартира изпълнението на проект „Ученически практики- 2“ 2022/2023г, който осигурява допълнителна възможност за достъп на учениците до практическо обучение и подобряване на уменията им за работа в реална работна среда. Осем ученици от ПГОД „Евридика“ гр. Кърджали, професия „Оператор в производството на облекло „, започнаха…

ЕРАЗЪМ +

2023 ПГОД „Евридика“ за  поредна година спечели проект по програма Еразъм + на тема: „Учители – лидери: ролята на учителите в превенция на ранното отпадане от професионалното образование и обучение“ Критерии Директорът и петима учители от ПГОД ,,Евридика“ на едноседмично обучение в Португалия   ПГОД…

НП „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“

ПГ,,Евридика“ приключи дейностите по НП ,,Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“ Професионална гимназия ,,Евридика“ приключи дейностите по НП ,,Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“ https://www.mon.bg/bg/100959 Брошура Фоталбум    

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.015-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ-2“

                       Проект  BG05M2OP001-2.015 „Ученически практики – 2“,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.     https://mon.bg/bg/101025   https://www.facebook.com/upractiki/?ref=pages_you_manage   През учебната 2021/2022 г.ПГОД „Евридика“ гр.Кърджали    работи по Проект  BG05M2ОP001-2.015-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ-2“….

ЕРАЗЪМ + : практическо обучение в Унгария

  За  втора поредна година ПГОД“Евридика“ спечли финансиране за работа по проекти по програма Еразъм+. За изпълнение на дейностите по проекта по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност I , сектор „Професионално образование и обучение“ училището планира да проведе мобилности на 16 ученици от гимназията за две…

Copyright © 2023 Евридика