Евридика - Професионална гимназия по облекло и дизайн

image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
PlayPause

„Твоят час“

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

                     (Твоят  час)-фаза 1

Преодоляване на обучителни трудности:

клуб „Език мой“

клуб „Мой роден език“

клуб „Забавна и интересна математика“

клуб „Кърджали- люлка на Родопите“

Дейности по интереси:

клуб „Маникюр и декорация“

клуб „Сръчни ръце“

 

Copyright © 2024 Евридика