Евридика - Професионална гимназия по облекло и дизайн

image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
PlayPause

ДОКУМЕНТИ 2020/2021

Правилник за дейността на ПГОД „Евридика“

 

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ.

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛАЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ДЗИ

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДКИ

 

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

 

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

 

Програма за ранно предупреждение и превенция на преждевременно напускане и отпадане на учениците от училище

 

Етичен кодекс на училищната общност в ПГОД „Евридика“

Стратегия за развитие на ПГОД „Евридика“

 

Мерки за повишаване качеството на образованието

 

Форми на обучение

 

Дневен режим

Copyright © 2024 Евридика