Евридика - Професионална гимназия по облекло и дизайн

image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
PlayPause

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.015-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ-2“

                       Проект „Ученически практики – 2“

Проект  BG05M2OP001-2.015 „Ученически практики – 2“,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

https://mon.bg/bg/101025

 

https://www.facebook.com/upractiki/?ref=pages_you_manage

 

През учебната 2021/2022 г.ПГОД „Евридика“ гр.Кърджали    работи по Проект  BG05M2ОP001-2.015-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ-2“. В проекта участваха   8 ученици от 11а клас  с ръководител Маргарита Милева. Учениците проведоха учебните си практики във фирма „Герис Консулт“ ЕООД гр.Кърджали.

Основна цел:

Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта:

  • Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;
  • Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

 

Ученици от ПГОД ,,Евридика“ ще се обучават в реална работна среда

Ученици от Професионална гимназия „Евридика“ ще се обучават в реална среда

 

 

В ПГОД „Евридика“ приключи проект „Ученически практики“

В Професионална гимназия по облекло и дизайн „Евридика“ приключи проект „Ученически практики“

 

Успешно приключи проект BG05M20P001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“, Дейност 2 – Подкрепа за създаване и функциониране на Учебно-тренировъчна фирми (УТФ)

От ученици от  9 а клас  бе регистрирана УТФ с ръководител Гюлджихан Пашова.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ /ОП НОИР/ .

Министерство на образованието и науката като бенефициент по този проект . Основната цел на проекта е да повишаване на броя на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение към пазара на труда. Целева група на проекта са ученици, обучавани в държавни и общински професионални гимназии и училища с паралелки, които осигуряват професионално обучение за придобиване на степен на професионална квалификация.

 

 

 

 

 

Copyright © 2024 Евридика