Евридика - Професионална гимназия по облекло и дизайн

image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
PlayPause

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2021/2022

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЗИ

 

ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

НАРЕДБА № 11 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

НАРЕДБА № 1 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2020 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ0

Заповед № РД09-1807/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ДИППК) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ/ДИППК през учебната 2021/2022 година  

 

СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ

 • Български език и литература – 18 май 2022 година, начало 08:30 часа.
 • Втори задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория – 20 май 2022 г., начало 08:30 часа.) 
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика: в периода 26 май – 03 юни 2022 година

Сесия август-септември
Дати за провеждане:
Български език и литература – 25 август 2022 г., начало 08:30 часа.

Втори задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория – 26 август 2022 г., начало 08:30 часа. 
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика: в периода 29 август 2022 г. – 02 септември 2022 г.

График на дейностите за провеждане на Държавни зрелостни изпити
Сесия май-юни

 • Подаване на заявление за допускане до ДЗИ/ДИППК – 03.02.2022 г. – 18.02.2022 г. /заявление/
 • Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ/ДИППК – до 17.05.2022 г.
 • Обявяване на резултатите от ДЗИ/ДИППК – до 08.06.2022 г.

Сесия август-септември
 Подаване на заявление за допускане до 
ДЗИ/ДИППК, сесия август-септември в периода от 27.06.2022 г. до 08.07.2022 г.
-Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ/ДИППК – до 23.08.2022 г.
-Обявяване на резултатите от 
ДЗИ/ДИППК – до 08.09.2022 г.

​Учениците получават ЛИЧНО служебната бележка и се подписват (не може да се получи от друго лице).

Учениците трябва да се явят, не по-късно, от 8:00 часа в посоченото училище.

Преди започване на държавния зрелостен изпит зрелостникът:

 • Влиза в изпитната зала с документ за самоличност (лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС) и със служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити;
 • Заема определеното му работно място 15 минути преди началото на изпита;
 • Носи и ползва на всеки държавен зрелостен изпит 2 черни химикала (пише се само с черен химикал), а за изпита по математика – и линия, пергел, транспортир, триъгълник.
 • Получава от квестор голям бял плик, малък бял плик и листове за чернова;
 • Изслушва настоящия инструктаж и се подписва в квесторския протокол от лявата страна на името си;
 • Изключва изцяло всички мобилни устройства и ги предава на квестор, за да ги постави на видно място.

Непосредствено след обявяването на изпитния вариант:

 • Получава от квестор свитък за свободните отговори, лист за отговори с прикрепена към него идентификационна бланка;
 • Под прякото наблюдение на квестор на работното си място попълва с печатни букви трите си имена, ЕГН и входящия си номер от служебната бележка, отделя по линията на перфорацията идентификационната си бланка, и я поставя в малкия плик, БЕЗ ДА ГО ЗАПЕЧАТВА.
 • Получава от квестор изпитния вариант.

По време на държавния зрелостен изпит:

 • Запознава се с указанията за работа с изпитния вариант, листа за отговори и свитъка за свободни отговори. Указанията са в началото на изпитния вариант;
 • В началото на държавния зрелостен изпит по чужд език изслушва два пъти текст за компонента „Слушане с разбиране”;
 • Пише с черен цвят на химикалката, чертае с черен молив;
 • Не преписва върху изпитната си работа текста, записан на дъската от квесторите;
 • Не поставя знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа;
 • Не напуска изпитната зала по-рано от 1 час след началото на държавния зрелостен изпит;
 • Не ползва коректори, калкулатори, справочници, мобилни устройства;
 • Не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното протичане на изпита;
 • Не подсказва и не преписва;
 • В случай, че напусне сградата, не се допуска обратно в нея до края на изпитния ден;
 • При необходимост получава допълнителни листове за чернова, като това се отбелязва от квесторите в протокола.

След приключване на работата:

 • Под прякото наблюдение на квестора на работното си място се подписва на индентификационната бланка, квесторът я проверява и също се подписва, сгъва се, слага се в малкия плик и се залепва. Поставя го заедно със свитъка за свободни отговори и с листа за отговори в големия плик, залепва големия плик. ОТДЕЛЯ НА СТРАНА изпитния вариант (размножения материал) и карираните листи за чернова и ги предава заедно с големия плик на квестора.

РАБОТАТА СЕ АНУЛИРА, АКО:

 • няма подписи на индентификационната бланка от ученик и квестор;
 • в големия плик е поставен размножения изпитен материал и карираните листи за чернова;
 • има поставени знаци върху писмената работа.
Copyright © 2024 Евридика