Евридика

Професионална гимназия по облекло и дизайн

НП „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“

ПГ,,Евридика“ приключи дейностите по НП ,,Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“ Професионална гимназия ,,Евридика“ приключи дейностите по НП ,,Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“ https://www.mon.bg/bg/100959 Брошура Фоталбум    

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.015-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ-2“

                       Проект  BG05M2OP001-2.015 „Ученически практики – 2“,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.     https://mon.bg/bg/101025   https://www.facebook.com/upractiki/?ref=pages_you_manage   През учебната 2021/2022 г.ПГОД „Евридика“ гр.Кърджали    работи по Проект  BG05M2ОP001-2.015-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ-2“….

ЕРАЗЪМ + : практическо обучение в Унгария

  За  втора поредна година ПГОД“Евридика“ спечли финансиране за работа по проекти по програма Еразъм+. За изпълнение на дейностите по проекта по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност I , сектор „Професионално образование и обучение“ училището планира да проведе мобилности на 16 ученици от гимназията за две…

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Уважаеми родители и ученици, ПГОД „Евридика“, гр. Кърджали  участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за…

Copyright © 2022 Евридика