Евридика

Професионална гимназия по облекло и дизайн

Държавни зрелостни изпити 2022/2023

Заповед – график за провеждане на ДЗИ Заповед – график за ДИ за придобиване на ПК Вътрешни правила за провеждане на ДЗИ през учебната 2022/2023 година Вътрешни правила за провеждане на ДКИ през учебната 2022/2023 година

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2021/2022

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЗИ   ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НАРЕДБА № 11 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ НАРЕДБА № 1 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2020 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ0…

Copyright © 2023 Евридика