Евридика

Професионална гимназия по облекло и дизайн

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЗИ   ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НАРЕДБА № 11 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ НАРЕДБА № 1 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2020 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ0…

Copyright © 2022 Евридика