Евридика

Професионална гимназия по облекло и дизайн

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.015-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ-2“

                       Проект  BG05M2OP001-2.015 „Ученически практики – 2“,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.     https://mon.bg/bg/101025   https://www.facebook.com/upractiki/?ref=pages_you_manage   През учебната 2021/2022 г.ПГОД „Евридика“ гр.Кърджали    работи по Проект  BG05M2ОP001-2.015-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ-2“….

Дилек Исмаил с с награда от международен онлайн конкурс

Ученичка от ПГОД „Евридика“ спечели сърцата на журито в международен онлайн конкурс   Дилек Исмаил от ПГОД „Евридика“ с награда от международен онлайн конкурс      

Copyright © 2022 Евридика